ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - videoIn דף - 89 דירוג -

פרשת פנחס תשס"ז רחמיו של הצדיק

לכאורה לא ברורה הברכה, לה זכה , לאחר מעשה הקנאות שביצע. מדוע הוא מקבל דווקא ברית שלום, ולא ברכה שיהיה בה ניצול של יכולתו התקיפה ועזותו.

מסביר רבנו בליקוטי מוהר"ן תורה רמ"א שכאשר דינים יורדים לעולם יכולה מידת הדין לכלות את האדם, אבל לא לגמרי. במסכת סוטה דף סט' נכתב על הפסוק "חיצי אכלה בם" שאומר הקב"ה 'חיצי כלים והם אינם כלים'. כלומר אין לחיצי הדינים יכולת לכלות את עם ישראל לחלוטין. רמז לכך אפשר למצוא גם במספר הקללות - צ"ח קללות, גימטריא חץ, ולמרות החיצים, דהיינו הקללות, כתוב שם "ואתם ניצבים", כלומר עודכם עומדים למרות החיצים, למרות הדינים.

לעומת מידת הדין, לאדם יש את הכוח לגרום כיליון מוחלט. אנחנו למדים על כך גם מסיפורם של יוסף ואחיו: יוסף היה בסכנה גדולה מאוד אלמלא יהודה שנחלץ למוכרו. ניתן לשאול על מעשה ראובן שהמליץ להשליכו לבור במקום להורגו. מה הועיל בהמלצתו זו? הרי הבור שאין בו מים ידוע שיש בו נחשים ועקרבים. אז מה הועיל ראובן? אלא התשובה היא שבנחשים ועקרבים מתלבשת מידת הדין, כלומר ידע ראובן שמול מידת הדין, מול הנחשים והעקרבים יכול יוסף לעמוד, אבל מול אחיו לא יוכל לעמוד.

כותב רבנו שאם יש מחלוקת על אדם שיש עליו דינים, מידת הדין מסתלקת כדי שתבוא המחלוקת ותכה בו באופן קשה יותר ממנה עצמה. נוח לה למידת הדין שיוכה האדם בידי המחלוקת. על פי זה מוסברות מחלוקות בין צדיקים. כאשר רואה צדיק שמידת הדין שלטת בחבריו הוא "מייצר" כלפיו מחלוקת למראית עין, ואז מידת הדין עוזבת אותו. אם כן צדיק שעוסק בתיקון העולם עושה לפעמים מחלוקת כדי להציל את חברו הצדיק. רבנו מייחס את התורה הזו למחלוקת הגדולה שהייתה לו עם ר' ברוך ממעזי'בוז'. הוא אמר שכוונתו האמיתי של ר' ברוך היא להציל אותו ממידת הדין שהתעוררה נגדו

בפרשתנו 'פנחס' מקבל פנחס כפרס על מעשיו ברית שלום וכהונת עולם. לכאורה מה שייכות במידות אלו? אלא ללמדך שפנחס עשה את מעשה הקנאות שלו כדי להשיב את חמת ה', כלומר את הדינים, ובכך סילק את הזעם מעם ישראל. הוא שנאמר "ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" - בקנאתי זו מידת הדין. כלומר מידת הדין ראתה את המחלוקת שיצר פנחס והעדיפה שהוא יהיה זה שישלים את פעולתו ולכן עזבה את העם, ובכך פעל פנחס טובה גדולה על ישראל.

כיוון שכך זכה פנחס למידות אלה של כהונה ושלום, כיוון שמעשהו נעשה מתוך טבעו האמיתי הפנימי - הרחמים שהיו בו.

עוד ניתן להוסיף כאן ולומר: אחרי המעשה שעשה פנחס אמרו עליו "ראיתם בן פוטי שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה", והיו השבטים מבזים אותו. למרות שידוע שהוא נכד לאהרון? - כאשר מרמזים בני ישראל על ייחוסו של פנחס למדיין, ליתרו אבי אמו שפיטם עגלים, הם מתכוונים לרמוז שמידתו של מדיין היא מידת הכעס, המריבה, המדון. כך ביקשו השבטים לטעון שמקור מעשהו היה במידת הכעס, במדיין. אומר ר' צדוק מלובלין בספרו 'פרי צדק' שמבהירים חכמינו שהמעשה שעשה אין מקורו במדיין אלא באהבת הבריות של סבו, אהרון לכן בפרשה מציינים פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן לומר שקינא משום שמתייחס לאהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום
ומשום כך שאל את משה רבנו עצה מה לעשות הרי ידע שקנאים פוגעים בו, אז למה שאל אלא שחז"ל אומרים שאדם שחושב שהביא ישועה לעולם מביא מגאוותו חימה וחרון אף לעולם, לכן מרחמנותו העדיף לשאול את משה רבנו כדי לא להרגיש שבכוחו הביא ישועה וח"ו יגרם נזק.

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב